W związku z raportowaniem programu nr OPY/12 6 5 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania dotacji z Bałtyckiego Trustu Spójności

Porządek dyskusja podczas warsztatu zawiera poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Badanie ewaluacyjne ex-post efektów transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006
 • Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena stopnia zapełnienia najbardziej perspektywicznych nisz na rynku e-usług w Polsce, przez projekty realizowane w ramach Działania 8.1 PO IG
 • Audyt sprawności wdrożenia celów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotel na Szkolenia Ze Sprzedaży
 • Analiza działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS i SPO RZL prowadzonych przez Instytucje Wdrażające SPO RZL oraz KOSZEFS
 • Problemy i bariery w realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ocena stanu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w 2009 r.
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Analiza zdolności podmiotów działających na obszarach wiejskich do absorpcji funduszy unijnych w zakresie oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach PO KL
 • Przygotowanie instytucjonalne wybranych beneficjentów do wdrażania projektów systemowych w ramach Priorytetu III PO KL
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie skuteczności w poniższych dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:

 • Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
 • Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
 • Produkcja maszyn do obróbki metalu
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
 • Działalność muzeów

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: nowosądecki oraz kazimierski

  Upoważnieni beneficjenci to: FAMOT-PLESZEW S.A., Zakłady Przemysłu Wapienniczego Trzuskawica S.A. , Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., JS MOTO Jacek Serafin, Telewizja Kablowa Świdnik Sp. z o.o. , Telewizja Kablowa Lębork Sp. z o.o. , Celgar Sp. z o.o., E-wydawnictwo , Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Krodo – Tomasz Pactwa, STREFY KOMFORTU Anna Śpiewak, Wytwórnia Pianek Poliuretanowych Sp. z o.o., „SLICAN” , MARCIN PICZ Zakład Handlowo-Usługowy ALFANET, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VIVAMED, TELE-DATA Jadwiga Miecz

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.