W związku z audytem działania funduszowego nr YZB/62 9 6 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania wsparcia z Panatlantyckiego Priorytetu Pomocowego

Plan dyskusja w czasie konferencji przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim
 • Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Ocena stopnia implementacji założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Sale konferencyjne Szkolenia w Łodzi
 • Analiza zapisów linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań
 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013
 • Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie
 • Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim
 • Zasada równości szans w projektach PO RPW – Raport z badania ewaluacyjnego


 • Program będzie przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w wymienionych nizej dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja monet
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • Reasekuracja
 • Działalność związana z pakowaniem
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: nakielski oraz stalowowolski

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Aparatów Elektrycznych „FAEL” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „POLSKI TYTOŃ” S.A., Auto-Perfekt, Beskidzka Telewizja Kablowa „BEST-SAT” Sp. z o.o., Henryk Kanczkowski , „INTOP Tarnobrzeg” , Balex Metal Sp. z o.o., D.T. Gas System – D. Tomaszewska Spółka Jawna, Grupa AutoMedia Sp. z o.o. , MOTO-PROFIL , Suwary S.A. , Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Stanisław Rosa, FABRYKA OKIEN VIDAWO Stanisław Pokrywka, Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED Zając i Tomaszewski Spółka Jawna, Gmina Świebodzice

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.