W związku z audytem przedsięwzięcia nr EGZ/91 4 1 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania subwencji z Środkowoeuropejskiego Trustu Pomocowego

Plan dyskusja w czasie konferencji obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
 • Analiza dotychczasowego wdrażania działania 2.6 ZPORR w Małopolsce
 • Ocena stopnia zapełnienia najbardziej perspektywicznych nisz na rynku e-usług w Polsce, przez projekty realizowane w ramach Działania 8.1 PO IG
 • Analiza efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Ośrodek na Szkolenia w Szczyrku
 • Ewaluacja systemu wyboru projektów
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Analiza porównawcza regulacji w zakresie ustalania poziomu współfinansowania w ramach projektów współfinansowanych z EFRR w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Perspektywy rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce do 2014 roku w aspekcie realizacji Narodowej Strategii Spójności, celów dyrektyw odpadowych i wykorzystania środków funduszy strukturalnych
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport cząstkowy
 • Analiza aktywności projektodawców w województwie podkarpackim w zakresie działań skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Priorytetu VII PO KL, w tym analiza aktywności instytucji pomocy społecznej (ROPS, OPS, PCPR) w realizacji działań współfinansowanych z EFS
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Grant zostany przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w następujących dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Przetwórstwo mleka i wyrób serów
 • Odlewnictwo staliwa
 • Produkcja monet
 • Zakładanie stolarki budowlanej
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność klubów sportowych

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: chełmiński oraz prudnicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Dongguan Gaoxin Escutcheon Co., Ltd., Kolmex S.A., IRENE & MOPAR Auta na gaz, Firma Brukarska ,,WIDOK” Brukarstwo, Śląska Telewizja Kablowa Tarnowskie Góry Sp. z o.o. , Telewizja Kablowa „CHOPIN” Bogdan Łaga, Dariusz Schmidtke Sp. Jawna , CENTRUM BADAWCZO-WDROŻENIOWE „UNITEX” , Exteri , Instytut BHP Sp. z o.o., KOSMOS , PPHU Absolut Wojciech Pyzik, TPnets.com – Tmoasz Bathelt, Piotr Marciniak, Autopart S.A., Szkolenia i Doradztwo Andrzej Domański, SOLARIS OPTICS S.A.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.