W związku z rozliczeniem projektu nr YTZ/65 8 4 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania subwencji z Bałtyckiego Funduszu Oświatowego

Porządek dyskusja podczas panelu obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Ocena kryteriów wyboru projektów oraz mechanizmu wstępnej kwalifikacji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG
 • Audyt efektywności implementacji celów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Ośrodek na Kursy w Bielsku Białej
 • Ocena adekwatności stworzonego katalogu wskaźników do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ)
 • Operacyjnym (RPO WK-P) Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w aspekcie instytucjonalno – kadrowym.”
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ocena zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL
 • Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – I edycja – Badanie Beneficjentów Indywidualnych


 • Fundusz będzie omówiony pod kątem wpływu w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
 • Produkcja gazów technicznych
 • Naprawa i konserwacja statków i łodzi
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • Magazynowanie i przechowywanie towarów
 • Sprawy zagraniczne
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: nowotarski oraz krapkowicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen King Conford Trading Development Co. Ltd., KZG Kalskór S.A., Elektrociepłownia „Energotor -Toruń” S.A., Spółka Komandytowo-Akcyjna”, PPHU A&K Chamerlińscy , MARTON Sp. z o.o. , Amberline , Coffee Service Sp.z o.o, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, MOTO-PROFIL , Regio Group , Tomasz Nowacki UNILOGO, LUG LIGHT FACTORY SP. Z O.O., Mazowiecka Fabryka Okien i Drzwi Sp. z o. o., Gmina Jonkowo

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.