W związku z realizacją działania funduszowego nr KON/86 2 6 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania środków z Amerykańskiego Programu Wyrównawczego

Agenda debata podczas panelu przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 • Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego – studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Spójność terytorialna polskiego systemu innowacyjnego w kontekście wdrażania funduszy strukturalnych
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie ochrony własności przemysłowej, w kontekście uruchomienia działania 5.4 PO IG
 • Weryfikacja efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotele na Spotkania team building w Beskidach
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim
 • Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • Adaptacja metodologii pomiaru efektu netto interwencji publicznych do potrzeb sektora infrastruktury transportowej
 • Analiza wartości wskaźnika oddziaływania pn. „Liczba ludności zabezpieczonej przed powodzią” w ramach Działania 1.2 ZPORR Infrastruktura ochrony środowiska
 • „Analiza aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Grant będzie omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Górnictwo rud żelaza
 • Wytwarzanie paliw jądrowych
 • Handel energią elektryczną
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
 • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: kraśnicki oraz tarnogórski

  Upoważnieni beneficjenci to: CENTRA S.A., Częstochowska Huta Szkła S.A., Zakłady Podzespołów Radiowych „MIFLEX” S.A., WOSANA , LUB-SAT Jan Wiśniewski , Spółdzielnia „ZODIAK” , CAR Technology Production , Fundacja Aurea Mediocritas, Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”, MO-BRUK J. Mokrzycki Spółka Komandytowa, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu , Terma Technologie , ADRIAN – FABRYKA RAJSTOP MAŁGORZATA ROSOŁOWSKA-POMORSKA, NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński, CENTRUM SZKOLENIOWE HECTOR SP. Z O.O.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.