W związku z zamknieciem działania funduszowego nr MKC/87 9 1 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania dotacji z Panatlantyckiego Priorytetu Pomocowego

Program debata podczas seminarium zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Raport z oceny uzupełniającej pt. „Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw”
 • Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów -analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności
 • Audyt stopnia wdrożenia celów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotel Na Wyjazdy integracyjne w Rzeszowie
 • Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw – badanie przeprowadzone w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpień – listopad 2006r.
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Badanie omnibusowe na temat źródeł informacji o Funduszach Europejskich
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Analiza i identyfikacja potrzeb w zakresie wykorzystania outplacementu jako instrumentu zwiększającego potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim (w kontekście wdrażania 8.1.2)
 • Ocena realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu VII promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Program będzie omówiony w aspekcie analizy ex post w wymienionych nizej dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
 • Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • Produkcja instrumentów muzycznych
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport wodny śródlądowy pasażerski
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: mławski oraz grójecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Marcin Plawecki Firma Handlowo – Uslugowa „GOSPODA ZBÓJNICKA”, RAWIBOX S.A., Security Car System – Systemy zabezpieczające pojazdów, Punkt Doboru Protez Amazonka Julita Zawadzka, Usługi Elektroniczne „TELETRONIK” mgr inż. Adam Stachecki, Spółdzielnia Mieszkaniowa „SUCHANINO” , Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o., eRConcept Sp. z o.o. , Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, LAKMA SAT , Proximetry Poland Sp. z o.o., Transition Technologies S.A., LAUDE.PL , X-COMP , KRAMO Krawczyk H. Krawczyk J. Mocarski J.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.