W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr IJSY/95 7 6 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania budżetu z Luksemburskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Harmonogram dyskusja podczas panelu obejmuje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne polskiej czesci projektu parasolowego Fundusz Małych Projektów Programu IW INTERREG III A Polska (woj. Zachodniopomorskie) Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 2004-2006
 • Ocena stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013
 • Fundusze Strukturalne a programy ramowe UE w działalności B+R polskich podmiotów. Kierunki wykorzystania środków i dobre praktyki.
 • Ocena stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Sale konferencyjne Szkolenia w Bielsku Białej
 • Badanie podsystemu informatycznego Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia jego przydatności do ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Analiza użyteczności Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Ocena bieżącej realizacji projektów realizowanych w ramach XI Priorytetu w kontekście identyfikacji występujących barier i problemów.
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- II raport cząstkowy
 • Informacja i promocja PO Kapitał Ludzki
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w następujących dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Działalność usługowa związana z leśnictwem
 • Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 • Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: lipnowski oraz leżajski

  Upoważnieni beneficjenci to: Firma Oponiarska „Dębica” S.A.(TC Dębica S.A.), Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o., Auto Service J&G, Stryjek Lucyna , Telewizja Kablowa Krasnystaw Sp. z o.o. , Spółdzielnia Mieszkaniowa , Aliter Instytut Sp. z o.o. , DENTICO-NET , IZOHAN , OUTPUT42 sp. z o.o., Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, WYDAWNICTWO I DRUKARNIA PPHU LIBRA SPÓŁKA CYWILNA, KDM-AUTOMATYKA M.Zwierzychowski i wspólnicy spółka jawna, Aviation Artur Trendak, STOLIMEX

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.