W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr OSH/55 4 2 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania wsparcia z Bałtyckiego Priorytetu Oświatowego

Agenda debata w czasie spotkania przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Ocena systemów wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Suplement: Opinie uczestników IV OFIP na temat dostępności środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla organizacji pozarządowych.
 • Analiza jakości implementacji założeń EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Sala konferencyjna Wyjazdy integracyjne w Jurze
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS – województwo świętokrzyskie
 • Projekty systemowe komponentu regionalnego realizowane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • Identyfikacja najistotniejszych problemów i barier, które mogą wystąpić na etapie realizacji projektów w ramach V osi POIiŚ
 • Ocena stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Analiza wpływu interwencji z Europejskiego Funduszu Społecznego na rynek pracy w województwie podlaskim


 • Grant zostany omówiony pod kątem skutków wdrożenia w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (podział wg PKD).:
 • Produkcja piwa
 • Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
 • Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport kosmiczny
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Praktyka lekarska specjalistyczna

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: brodnicki oraz żywiecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A., „HERBAPOL – GDAŃSK” Sp. z o.o., POLMOS Łańcut S.A., USI-SKAWINA , PUT ” KOMA” S.A. , „TUGEB POLBUD” , Centrum Badan DNA Sp. z o.o., Columb Technologies , IMPOMED-CENTRUM S.A., Nobilus ENT Tomasz Koźluk, RENTORIA , XYLAB MOBILE , Arpex L. i A. Jurkiewicz , McMedia Group Daniel Pajda, PRONAR

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.