W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr WWT/54 3 7 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania budżetu z Europejskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Program debata w czasie seminarium obejmie poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Ocena stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotel na Symulacje Finansowe
 • Problemy i bariery w postępie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu
 • Ocena dokumentacji stosowanej w celu wyłonienia projektów do dofinansowania oraz ich realizacji w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013
 • Ocena trafności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności potencjalnych beneficjentów RPO WiM w sięganiu po wsparcie z UE
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT na dostępność oraz wzrost przeładunków w portach morskich w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie
 • Raporty dla województw z badania beneficjentów ostatecznych Działania 1.2 oraz Działania 1.3 SPO RZL, którzy ukończyli udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Ocena trafności doboru i efektywności programów aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL w odniesieniu do sytuacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia w województwie dolnośląskim


 • Projekt będzie omówiony w aspekcie wpływu w poniższych dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:

 • Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
 • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
 • Fundusze emerytalne
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: słubicki oraz tarnogórski

  Upoważnieni beneficjenci to: BIERNAT WOJCIECH FPUH „SMREK” wspólnik spólki cywilnej, Polskie Zakłady Zbożowe S.A. , Auto-Wsparcie Michał Pobłocki, Zakład Usług Komunalnych „BŁYSK” Sp. z o.o., „ANT-SAT-GOR” S.C. Elżbieta i Henryk Gornig, „LISTONIC” , 4ARCHIW , Delki, Polpoint Zbigniew Korzelski, Karol Kania i Synowie Sp. z o.o., Larix Janusz Pieła Spółka jawna, Servadvice , XSystem , Krzysztof Koźbiał Koźbiał “Voss, Zakład Produkcyjny Poly Małgorzata Dorosz, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.