W związku z finalizacją programu nr BFU/32 1 4 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania kwoty pomocowej z Amerykańskiego Programu Pomocowego

Agenda dyskusja w czasie panelu obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Mikroprzedsiębiorcy, a fundusze strukturalne – badania uwarunkowań na Ziemi Chełmskiej
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.1 SPO WKP
 • Analiza efektywności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium szkoleniowego Ośrodki na Konferencje w Krakowie
 • Badanie projektów pilotażowych PO KL
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Badanie stron internetowych instytucji tworzących system wdrażania PO i RPO w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013 I i II etap
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Wpływ interwencji finansowanych w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu
 • Ewaluacja zdolności absorpcyjnych systemu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych
 • Innowacyjność w projektach HR – w poszukiwaniu trafnych kryteriów oceny
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (podział wg PKD).:
 • Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport kolejowy towarów
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność bibliotek i archiwów

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: nowotarski oraz konecki

  Upoważnieni beneficjenci to: „TĘCZA” Spółdzielnia Socjalna, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe „PREF-BUD” Sp. z o.o. , Fabryka Maszyn Rolniczych „PILMET” S.A., kris-bruk, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu , „APEXIM AB” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Baranowski, BENDE – MARCIN STAŚKO, Eko-Techmot Miśkiewicz , Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, P.P.H. MIROSŁAW KROPIDŁOWSKI, REX-BUD , Vlog , CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „JEDNOŚĆ”, ZAKŁAD SZKOLENIA I DOSKONALENIA KADR SYLWIA SWÓŁ, Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne INTER-MEDIA Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.