W związku z podsumowaniem programu nr YCR/63 9 3 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania środków z Europejskiego Programu Edukacyjnego

Porządek dyskusja w czasie konferencji obejmuje poniższe grupy panelowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej.
 • „Ocena wpływu funduszy strukturalnych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 3.3 PO IG
 • Audyt efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie studium podyplomowego Sale konferencyjne Kursy w Karkonoszach
 • Problemy i bariery w postępie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu
 • Identyfikacja barier w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na projekty innowacyjne w regionie kujawsko-pomorskim i mazowieckim
 • Badanie dotyczące poziomu wiedzy i sposobu postrzegania Funduszy Europejskich w społeczeństwie polskim
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • „Analiza cyklu kompleksowych projektów wodno-ściekowych
 • Wstępna ocena oddziaływania POIG na środowisko – założenia strategiczne, a realizacja projektów – streszczenie raportu końcowego
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Działania 2.3 PO KL w relacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia-beneficjenci systemowi
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Grant będzie omówiony w aspekcie wpływu w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja bielizny
 • Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
 • Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: piotrkowski oraz sanocki

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Highrich Electronics Co. Ltd, Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A., SCANCLIMBER Sp. z o.o., Tyra Jolanta – Bioptron, leczenie bólu, zabiegi lecznicze, Instalacja Anten RTV-SAT TV Kablowa , Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” , BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, CMD Consulting , i3D Science Sp. z o. o. , Linter , PLANUJ PRACE.PL A. I P. GADEK SPÓŁKA JAWNA, Vulcan Power , ATON-HT , Prywatna praktyka stomatologiczna, Elżbieta Mioduszewska, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VIVAMED, TELE-DATA Jadwiga Miecz

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.