W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr TUX/28 7 5 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania wsparcia z Luksemburskiego Trustu Edukacyjnego

Harmonogram dyskusja w czasie seminarium przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Ocena kryteriów wyboru projektów oraz mechanizmu wstępnej kwalifikacji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych VII Osi Priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Audyt stopnia wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotele na Wyjazdy Team Building
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013
 • Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako niepracujące.
 • Prognozy oddziaływania makroekonomicznego dokumentów programowych na lata 2007-2013 na gospodarkę kraju i gospodarki regionalne wykonane przy pomocy modelu równowagi ogólnej
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w następujących dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:

 • Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Reasekuracja
 • Działalność związana z tłumaczeniami
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: nowosądecki oraz m. Gliwice

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Sprzętu Instalacyjnego „POLAM-Szczecinek” S.A., „Uroda” S.A., Destylarnia Sobieski S.A., Usługi Asenizacyjne Tadeusz Huras, Zakład Usług Elektronicznych „LEMAWIK” Marek Bruzdewicz, Wiktor Mandziuk, Leszek Raczkowski , „RABBIT” , ALUPROF S.A., ECKERT AUTOMATYKA SPAWALNICZA , Giełda Mediowa Sp. z o.o., Nomax Trading , Spółdzielnia Inwalidów Spamel, WINKIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Trol InterMedia Przemysław Turowski, Impladent D.Niesiobędzki Sp. J.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.