W związku z audytem przedsięwzięcia nr DLA/49 8 3 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania dotacji z Amerykańskiego Funduszu Wyrównawczego

Harmonogram dyskusja w czasie seminarium obejmie poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie ochrony własności przemysłowej, w kontekście uruchomienia działania 5.4 PO IG
 • Weryfikacja efektywności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium szkoleniowego Wyjazdy Integracyjne
 • Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Analiza porównawcza regulacji w zakresie ustalania poziomu współfinansowania w ramach projektów współfinansowanych z EFRR w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej
 • Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Wstępna ocena oddziaływania POIG na środowisko – założenia strategiczne, a realizacja projektów – streszczenie raportu końcowego
 • Ewaluacja rozwiązań antykryzysowych w komponencie regionalnym PO KL województwa mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Grant zostany przeanalizowany pod kątem wpływu w następujących dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
 • Produkcja klejów
 • Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • Działalność w zakresie architektury
 • Działalność obiektów sportowych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: świdnicki oraz białostocki

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Okładzin Ciernych „FOMAR” S.A., PREMET S.A. , PAGED – Rzeszowskie Fabryki Mebli S.A., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SITA Piaseczno Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SOTEL” Sp. z o.o. , „POMORSKI OŚRODEK BADAŃ ŚRODOWISKA ENVIA” , Akat-Folia spółka cywilna Wanda Widera Damian Widera, CIEPŁO-TECH s.c. Andrzej Orzechowski, Alfred Owczarek, GridwiseTech , Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Profit Group Sp. z o.o., Voyager.com Sp. z o.o. , Centrum Języka Angielskiego Lets Speak Anna Pukalska, Tartak „Grand” Marcin Brzóska, ”Zbigant” Zbigniew i Andrzej Lenaratowicz spółka jawna

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.