W związku z raportowaniem programu nr NOK/43 3 4 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania środków z Panatlantyckiego Priorytetu Spójności

Porządek dyskusja w czasie spotkania zawiera wymienione tu grupy panelowe:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Ewaluacja trafności interwencji i efektów realizacji działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Pomiar efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotel Na Spotkania team building w Wiśle
 • Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw – badanie przeprowadzone w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpień – listopad 2006r.
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 RPO RPW – systemy miejskiego transportu zbiorowego (pierwszy etap ewaluacji Działania III.1 RPO RPW)
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- II raport cząstkowy
 • Informacja i promocja PO Kapitał Ludzki
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Program zostany przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja obuwia
 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
 • Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Szkoły policealne
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: sierpecki oraz człuchowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Opakowań „PAKPOL” S.A. , Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Sp. z o.o., GAMBIT Lubawka Sp. z o.o., Firma Handlowo-Transportowa „AS” Andrzej Salawa, Żarska Telewizja Kablowa , „ALLTRAVEL.PL” Sp. z o.o., Biuro Plus „AS OFFICE” Stefan Krzanowski, ENERGOINSTAL , Glimat , LAUDIO sp. z o.o., PRINT DISPLAY (POLSKA) Sp. z o.o., Travel Office Mangement , HSG MISTRAL GRZEGORZ PROKOPIUK, Tomplast Tomasz Kokoszko, MILBERA Sp. z o.o

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.