W związku z rozliczeniem projektu nr ZCH/59 5 9 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania budżetu z Bałtyckiego Priorytetu Społecznego

Agenda debata w czasie spotkania obejmuje wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów
 • „Ocena wpływu funduszy strukturalnych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Fundusze Strukturalne a programy ramowe UE w działalności B+R polskich podmiotów. Kierunki wykorzystania środków i dobre praktyki.
 • Pomiar efektywności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie projektu podyplomowego Ośrodki na Spotkania team building w Krakowie
 • Problemy i bariery w postępie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Badanie omnibusowe na temat źródeł informacji o Funduszach Europejskich
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Analiza postępów wdrażania POIiŚ 2007-2013 w kontekście identyfikacji niezbędnych zmian Programu z uwzględnieniem krajowej rezerwy wykonania
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstw, z wykorzystaniem środków EFS. Dotychczasowe doświadczenia z realizacji Działania 2.3 SPO-RZL 2004-2006
 • Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków publicznych w Polsce w latach 2004-2005
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w poniższych dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
 • Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 • Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 • Działalność w zakresie architektury
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: olkuski oraz m. Sopot

  Upoważnieni beneficjenci to: SZKOLA KIEROWCÓW „TEST” JÓZEF NIZIńSKI, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., Podlaska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , „TELPOL” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Urządzeń Elektronicznych Jerzy Krempa , „KUFIETA” Krzysztof i Sebastian Kufieta Spółka Cywilna, ABCD Norkowska, Katarzyna Norkowska, Dairy Broker Zbigniew Waz, HERMES POLSKA , Navigo , Sun Energy , Tomasz Chmielniak Media 3000, CLEDAR Sp. z o.o., Trol InterMedia Przemysław Turowski, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.