W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr ERB/27 3 2 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania budżetu z Amerykańskiego Priorytetu Oświatowego

Agenda debata w czasie panelu obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Transgraniczne sieci innowacyjne w procesie zarządzania rowojem regionalnym na przykładzie Województwa Śląskiego, Śląsko – Morawskiego Kraju (Czechy) oraz Kraju Żylińskiego (Słowacja)
 • Pomiar sprawności implementacji celów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Sala konferencyjna Szkolenia w Zakopanem
 • Uzupełnienie programu ZPORR. Analiza poszczególnych działań ZPORR
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Ewaluacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce
 • Wstępna ocena oddziaływania PO IG na środowisko
 • „Analiza aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Grant będzie przeanalizowany pod kątem efektywności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja obuwia
 • Odlewnictwo staliwa
 • Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 • Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Bydgoszcz oraz siedlecki

  Upoważnieni beneficjenci to: ALIMA-GERBER S.A., Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o., Zakłady Produkcji Betonów „PREFABET” Sp. z o.o., ASENIC Jacek Kurek, Stowarzyszenie Użytkowników Kablowej Sieci Telewizyjnej BAŁ-SAT, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Praszce , Celtic Zbigniew Baranowski, E-LEARNING , INTERNATIONAL SHOPPING CENTER , O3D Systems , RealDeal Sp. z o.o., ZMM MAXPOL ZPCHR Andrzej Polak, EZAL L. Z. Pudłowscy, W. Dragan spółka jawna, Terplast Sp. z o.o. Zakłady Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, Mochtoys Artur Moch, Katarzyna Moch

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.