W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr YFC/11 3 1 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania wsparcia z Bałtyckiego Funduszu Infrastrukturalnego

Plan debata w czasie warsztatu przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych
 • Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • „Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce
 • Audyt skuteczności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Sala konferencyjna Kursy w Rzeszowie
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 • Ocena systemu wdrażania osi priorytetowych na poziomie regionalnym w ramach PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ 2007-2013
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Ocena bieżącej realizacji projektów realizowanych w ramach XI Priorytetu w kontekście identyfikacji występujących barier i problemów.
 • Analiza zdolności podmiotów działających na obszarach wiejskich do absorpcji funduszy unijnych w zakresie oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach PO KL
 • Ocena poziomu realizacji wskażników w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL w województwie lubelskim
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie wpływu w wymienionych nizej dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów tartacznych
 • Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
 • Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
 • Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • Pozostałe sprzątanie
 • Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: radziejowski oraz węgrowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Przemysłu Cukierniczego „SAN” S.A., „KOUDUS” Sp. z o.o. (p.n. Land O”Lakes S.A.) , AUTOINSTAL, RUBIN Małgorzata Grzeszczuk, Spółdzielnia Mieszkaniowa RADNA , „METREX” PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Marek Chuchracki, AVIMOT , Fotka.pl Sp. z o.o., ISM EUROCENTER , MAŁYM DRUKIEM.PL , Pulsar System Jacek Skorupa, Wojciech Grzelak, Air Market S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Form Radosław Guza, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe POMEL Spółka z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.